Til forsiden

SmørGossernes Matchpropositioner for sommersæson

Senest revideret d. 1. september 2005.


Generelt

Hvor ikke andet er anført gælder de for Dansk Golf Union gældende regler samt Smørum Golfcenters Lokalregler.

Gossernes sommersæsonen er i perioden 1. april til 30. september.


Deltagere

Alle medlemmer, der ikke har skyldigt kontingent eller har pådraget sig karantæne kan deltage. I tilfælde af matcher med begrænset deltagerantal gælder "først til mølle"-princippet.


Tilmelding og afbud

Gosserne råder over de første 3 starttider hver time på torsdage i tidsrummet 14 til 17 (det vil sige 14:00-14:14, 15:00-15:14, 16:00-16:14 og 17:00-17:14) i alt 48 starttider.
Den sidste match hver måned er der sammenhængende starttider fra kl. 15.00 til 16.15.

Tilmelding kan ske helt frem til 49 timer før 1. starttid. Ved tilmelding skal spilleren sikre, at hcp. i medlemsdatabasen er registreret korrekt.

Afbud til en match kan foretages frem til 50 timer før 1. starttid.

Udeblivelse medfører et gebyr jfr. Gebyrkataloget (pt. kr. 100,-) til SmørGossebag’en, samt karantæne indtil gebyret er betalt.


Matchfee

Der betales normalt ikke matchfee - dog henvises der til diverse gebyrer, jfr. Gebyrkataloget.


Matchplanlægning og -ledelse

Alle matcher afvikles efter nærværende propositioner samt de regler, der annonceres for den enkelte match af matchledelsen. For hver match udpeger bestyrelsen en matchleder. Matchlederen kan efter behov supplere sig efter eget valg, dog kun blandt godkendte matchledere.

Matchlederen er den øverst ansvarlige for den enkelte match og træffer suveræne beslutninger i denne henseende. Eventuelle protester over matchlederens beslutninger kan indbringes for bestyrelsen, som, med mindre helt specielle forhold taler herfor, loyalt vil støtte matchlederen i hans beslutninger.

Totalt grundløse og urimelige beskyldninger mod matchlederen vil som regel blive belagt med gebyr til SmørGosseBag.


Matchen


Gruppering/rækkeinddeling

Der spilles i flere grupper.
Antal grupper samt handicapgrænser fremgår af matchens oplysninger i aktivitetsoversigten.
Det er handicap på tilmeldingstidspunktet som er udslagsgivende for hvilken række man deltager i
Husk derfor at rette handicapregistret inden tilmelding.
BemærkDu skal dog altid benytte dit aktuelle handicap til beregning af antal stableford point mv. i matchen!


Tee-sted

Der spilles fra gul tee.
Ved 9 huls matcher spiller dagens 9 hulssløjfe. Ved 18 hullers match spilles 18 hullers sløjfen. Link til Smørum Golfcenters Banefordeling


Matchform

Matcherne spilles som individuelt stableford, med mindre andet fremgår at den enkelte match's propositioner. Der henvises i øvrigt til Aktivitetsoversigten.

Matcherne er ikke tællende, såfremt der spilles med vinterregler skal Smørum Golfcenter's regler følges.
Såfremt der er påbud om anvendelse af "fairway-måtte" eller gummi-tee skal denne anvendes ifølge reglerne.

Til at beregne ATS anvendes vores 9-hulshandicap.

ATS beregnes som følger:
 • Husesø - Bane D

 • Ormehøj - Bane E

 • Nørreskov - Bane F • En bold, der ikke kan give point skal samles op.

  Undladelse heraf vil af matchledelsen bedømmes som unødig forsinkelse af spillet.

  Denne regel gælder på alle huller undtagen sidste hul i det tilfælde, hvor en spiller der i løbet af runden endnu ikke har prøvet at putte på green.


  Startorden

  Der startes i henhold til startliste.

  Starttid tildeles (vælges) ved tilmelding. Opdateret startliste fremgår til enhver tid af Aktivitetsoversigten.


  Resultat

  Scorekort afleveres til Matchledelsen snarest efter rundens afslutning.

  Vinder er den spiller, der har opnået flest point.

  Ved pointlighed findes vinderen ud fra følgende prioriterede retningslinier:
  1. Vinder er den spiller, der har lavest handicap.
  2. Ved fortsat lighed er vinder den spiller, der har opnået flest point på de sidste 9 huller.
  3. Ved fortsat pointlighed lægges de sidste 6/3/1 hul(ler) til grund.
  Såfremt der herefter stadig er pointlighed uddeles der to førstepræmier. Samtidig vurderes det så usandsynligt, at en sådan situation skulle opstå, at der må være tale om aftalt spil og de to spillere idømmes hver en gebyr på 10,- kr. til SmørGosseBag’en

  Et scorekort, der er mangelfuld udfyldt fx ikke er underskrevet af spiller og markør, manglende eller forkert angivelse af handicap (Hcp) og ATS, navn og medlemsnummer medfører automatisk diskvalifikation.

  Matchresultater vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.


  Protester

  Såfremt der under spillet opstår uenighed mellem spillere eller spiller/markør (eksempelvis fortolkning af regler) skal uoverensstemmelsen straks noteres. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem parterne skal situationen forelægges matchlederen, senest ved indlevering af scorekort.

  Der henvises i øvrigt til regel 3-3.

  Protester over registrerede resultater på hjemmesiden f.eks. pointgivning, resultatplacering mv. skal indgives til matchlederen senest 3 dage efter matchen.

  Matchledelsen træffer uigenkaldelig beslutning herom.


  Præmier

  Der uddeles 1 præmie for hver ca. 8 deltagende spillere, typisk 3 præmier pr. række.

  Præmier udleveres normalt en gang om måneden i fm med sponsormatch og fællesspisning. Præmier fra selve sponsormatchen udleveres til de bedst placerede, som er tilstede ved præmieoverrækkelsen, mens præmier for tidligere matcher udleveres i det omfang præmietager er tilstede eller har aftalt modtagelse med en stand-in. Ikke udleverede præmier går tilbage i præmiepuljen.

  Præmiernes antal og størrelse afhænger af om der er en sponsor, og i sådanne tilfælde dennes økonomiske formåen. Dette i sig selv burde kunne anspore vore medlemmer til at rekruttere gode, gavmilde sponsorer.
  Opdateret af Webmaster d. 5. april 2004